OSKB Danışmanlığı

Gümrük mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili olarak, “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi”, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere verilen bir belgedir. Bu belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilir ve işletmelere gümrük işlemleri konusunda özel bir statü sağlar.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’ne sahip işletmeler, gümrük işlemleri konusunda özel ayrıcalıklar ve kolaylıklar elde ederler. Örneğin, belge sahibi bir işletme, gümrük işlemleri için daha az evrak ibraz etme hakkına sahip olabilir veya belirli bir süre için gümrük vergisi ödemez. Bu belge, işletmelere gümrük işlemleri konusunda rekabet avantajı sağlar ve işletmenin ihracat ve ithalat işlemlerini daha kolay ve hızlı hale getirir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Nedir?

OKSB, Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır. OKSB A, B ve C  olma üzere üç ayrı sınıfta verilmektedir.

Kimler Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahibi Olabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları,
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları,
 • İmalatçılar
 • Ar-Ge Merkezleri
 • Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,
 • Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler.

 Statü Belgesi Sahiplerinin Yaralanabileceği Genel Uygulamalar Nelerdir?
a) Kayıt yoluyla rejim beyanı*
b) Mavi hat uygulaması
c) Eksik belge ve bilgiyle beyan
d) ATR dolaşım belgesi düzenleme
e) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma
f)  Götürü teminat sistemi
g) Kısmi teminat sistemi
*Henüz uygulamaya konulmamıştır.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Gereken Genel Koşullar Nelerdir?
Güvenirlilik Kriteri

 • Yönetim kurulu üyeleri, sermayedarlar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde yetkili kişilerin Gümrük Yönetmeliğinin 23/a maddesinde sayılan suçları işlememiş olmaları gerekir,
 • Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması
 • İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sigorta prim borcu olmaması
 • Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş gümrük vergisi ve gümrük cezası borcu olmaması
 • Vergi kaybına yol açan Gümrük Yönetmeliğinin 23/b ve 23/c maddelerindeki oranlarda kesinleşmiş gümrük cezası uygulanmamış olması
 • Gümrük mevzuatına aykırı hareket etmekten ötürü Gümrük Yönetmeliğinin 23/ç maddesindeki oranlarda kesinleşmiş usulsüzlük cezası uygulanmamış olması.

Mali Yeterlilik ve Kayıtların İzlenebilirliği

 • Mali yapısı ile kayıt tutma sisteminin son iki yıllık kayıtları üzerinden incelenmesi neticesinde mali yeterliliği ve kayıtların izlenebilirliğinin Yeminli Mali Müşavirce onaylanmış olması

Diğer Hususlar

 • İhracatçılar için performans ve güvenilirliğinin Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylanmış olması,
 • A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Gemerkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olması,

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Gereken Özel Koşullar Nelerdir?

A Sınıfı 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile yapılan sözleşme tarihindeki ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir dönem içerisinde;

Dış Ticaret Performansı:

-Asgari 25 milyon fob/usd ihracat
-Asgari 100 milyon fob/usd ithalat ve ihracat toplamı

İstihdam Koşulu:

-Sözleşme tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az 250 işçi istihdam ediyor olmak,

B Sınıfı 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile yapılan sözleşme tarihindeki ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir dönem içerisinde;

Dış Ticaret Performansı:

-Asgari 5 milyon fob/usd ihracat
-Asgari 20 milyon fob/usd ithalat ve ihracat toplamı

İstihdam Koşulu:

-Sözleşme tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az 100 işçi istihdam ediyor olmak,

C Sınıfı 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile yapılan sözleşme tarihindeki ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir dönem içerisinde;

Dış Ticaret Performansı ve ya Sabit Sermaye Yatırımı:

-Asgari 1 milyon fob/usd ihracat
-Asgari 6 milyon fob/usd ithalat ve ihracat toplamı
C Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret performansı yerine başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmış olması.

İstihdam Koşulu:

-Sözleşme tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az 15 işçi istihdam ediyor olmak,
 Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Ön İnceleme
·         Başvuru sahibi ile yetkilendirilmişgümrük müşaviri(YGM) arasında tespit sözleşmesi yapılır.

 • İncelemeninyapılabilmesiiçingerekentümbelgeleriiçerenbaşvurudosyasıYGM’yeverilir.
 • DosyaiçeriğibelgelerYGMtarafından30güniçerisindeincelenerektespitraporuylasonucabağlanır.

Değerlendirme

 • YGM tarafından adına olumlu görüşle sonuca bağlanan tespi traporu düzenlenen kişi 5 iş günü içinde yetkili bölge müdürlüğüne başvurur.
 • Yetkili bölge müdürlüğü başvuru sahibinin dış ticaret performansı ve gümrük ceza ve borç durumunu inceleyerek belge almaya hak kazanıp kazanmadığını 10 iş günü içerisinde tespit eder.
 • Belge kapsamında götürü teminat yetkiside istenilmişse ,getirilmesi gereken teminat mektubu tutarını 10 iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirilir.Başvuru sahibi bildirimi takip eden 30 gün içerisinde teminat mektubunu getirirse, yetkili bölge müdürlüğü teminat mektubunun ibrazını takip eden 10 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesi ve götürü teminattan faydalanma başvurusunun değerlendirmesini tamamlar.
 • Uygun bulunması halinde başvuru sahibi adına 5 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesini düzenler.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine İbrazı Gereken Evraklar Nelerdir?

I. Koşula bağlı olmayan belgeler (tüm müracaatlar için eklenmesi gereken belgeler)

1- OK1 Tespiti Talep Formu
2-Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
3- Adli Sicil Belgeleri  (E-Devlet sistemiz üzerinden alınan adli sicil belgeleri de kabul edilebilir) ya da sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3‘te yer alan örneğe uygun taahhütname asılları
4- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”
5- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı
6- Güncel imza sirküleri aslı veya örneği

II. Koşula bağlı olan belgeler

Bunlar başvuran kişinin özelliği ve başvuru türüne göre yukarıda sayılan belgelere ilaveten başvuru dosyasında bulunması zorunlu olan belgelerdir.

A. Başvuran kişinin statüsü Dış Ticaret Sermaye Şirketiyse;
1. Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu da dosyada yer almalıdır.

B. Başvuran kişinin statüsü grup ihracatçısıysa;
Bu kişilerin başvuru dosyasında kendi adına ve adına ihracat yaptığı grup imalatçıları adına bazı ilave belgeler de yer almalıdır.
1. Kendi adına düzenlenmiş olan belgeler:
i) Performans ve Güvenilirlik Formu
ii) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu
2. Grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler (her bir grup imalatçısı için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalı)
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Performans ve Güvenirlik Formları
iii) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”
iv) Vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı
v) İmalatçı olduğunu gösterir belge (kapasite raporu, sanayi sicil belgesi veya ekspertiz raporu)
vi) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
Ancak, grup ihracatçısının adına ihracat yaptığı grup imalatçıları arasında hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olanlar varsa statü belgesi sahibi olanların her biri için ayrı ayrı sadece şu belgelerin ilave edilmiş olması yeterlidir;
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Performans ve Güvenirlik Formları
iii) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
iv) Statü belgesi örnekleri

C. Başvuran kişinin statüsü grup ithalatçısıysa;

Bu kişilerin başvuru dosyasında kendi adına ve adına ithalat yaptığı grup imalatçıları adına bazı ilave belgeler de yer almalıdır.
1. Kendi adına düzenlenmiş olan belgeler:
i) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu
ii) Grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor.
2. Grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler (her bir grup imalatçısı için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalı)
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da sosyal güvenlik kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”
iii) Vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı
iv) İmalatçı olduğunu gösterir belge (kapasite raporu, sanayi sicil belgesi veya ekspertiz raporu)
v) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
Ancak, grup ithalatçısının adına ithalat yaptığı grup imalatçıları arasında hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olanlar varsa statü belgesi sahibi olanların her biri için ayrı ayrı sadece şu belgelerin ilave edilmiş olması yeterlidir;
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
ii) Statü belgesi örnekleri

D. Başvuru kişinin statüsü yukarıda sayılanların dışındaysa (OK1 Tespiti Talep Formu’nun 1. No.lu hanesinde “diğer” seçeneği seçilmişse) ve A sınıfı veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruluyorsa.

Bu kişilerin başvuru dosyalarında kendi adlarına düzenlenmiş şu belgelerin de ilave edilmiş olması gerekmektedir.
i) Performans ve Güvenilirlik Formu (kişi kendisi doğrudan, aracı/grup ihracatçısı veya dış ticaret sermaye şirketi vasıtasıyla ihracat yapıyorsa bu belgenin başvuru dosyasında olması gerekir, aksi takdirde bu belge aranmaz).
ii) İmalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olduğunu gösterir belge
iii) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu
iv) sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
Kişi grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıyorsa grup ihracatçısı adına düzenlenen şu belgelerin de başvuru dosyasında yer alması gerekiyor.
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Performans ve Güvenirlik Formu
iv) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da sosyal güvenlik kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”
v) Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı
Ancak, söz konusu grup ihracatçısı hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibiyse başvuru dosyasında grup ihracatçısı adına düzenlenmiş şu belgelerin bulunması gerekir.
i)  Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu
iii) Onaylanmış kişi statü belgesi örneği

E. Başvuru kişinin statüsü yukarıda sayılanların dışındaysa (OK1 Tespiti Talep Formu’nun 1. No.lu hanesinde “diğer” seçeneği seçilmişse) ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruluyorsa (Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinin uygulandığı durumlar hariç).

Bu kişilerin başvuru dosyalarında kendi adlarına düzenlenmiş şu belgelerin de ilave edilmiş olması gerekmektedir.
i) Performans ve Güvenilirlik Formu
ii) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu
iii) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
Kişi grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıyorsa grup ihracatçısı adına düzenlenen şu belgelerin de başvuru dosyasında yer alması gerekiyor.
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Performans ve Güvenirlik Formu
iii) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”
iv) Vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı
Ancak, söz konusu grup ihracatçısı hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibiyse başvuru dosyasında grup ihracatçısı adına düzenlenmiş şu belgelerin bulunması gerekir.
i)  Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu
iii) Onaylanmış kişi statü belgesi örneği

F. Başvuru kişinin statüsü yukarıda sayılanların dışındaysa (OK1 Tespiti Talep Formu’nun 1. No.lu hanesinde “diğer” seçeneği seçilmişse) ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruluyorsa (Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinin uygulandığı durumlarda).

Söz konusu kişilerin başvuru dosyalarında şu belgelerin de bulunması gerekir.
i) Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge
ii) Asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit yatırım yapıldığını gösterir yeminli mali müşavirce onaylı belge

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Bölge Müdürlüğüne İbrazı Gereken Evraklar Nelerdir?

Kamu kuruluşları dışındaki kişilerce yapılacak başvurularda gümrük idaresine şu belgeler ibraz edilir.

 • Başvuru formu
 • OK1 tespiti için düzenlenmiş olumlu tespit raporu aslı

Talep Edilmesi halinde
1-Onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde, Ek-10’da yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname,
2-Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmesi halinde, EK-11’de yer alan götürü teminat başvuru formu.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111230M3-24.htm

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı ve statü belgesi sahibine onaylanmış ihracatçı yetkisi verilmesi

MADDE 54 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi, Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak, A.TR dolaşım belgesinin Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından onaylanma ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenlenebilmesini ifade eder.
(2) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı içerisinde veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde A sınıfı ve B sınıfı için en az yüz,  C sınıfı için en az elli adet A.TR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve söz konusu A.TR dolaşım belgelerini kullanmış olan statü belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde, statü belgelerinin geçerlilik süresi içinde, onaylanmış ihracatçı yetkisi verilir.
(3) Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınan statü belgesi sahiplerine, Ek-16/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı yetki numarası verilir.
Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 55 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha halinde bastırılır.
(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun onaylanmış ihracatçı mührünün önceden basılmış olması gerekir.
(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin tesliminde, ihracatçının onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip olup olmadığı kontrol edilir.
Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin doldurulması ve kullanılması
MADDE 56 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.
(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, tasdik edilmeksizin, onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz statü belgesi sahibi tarafından vize edilir.
(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içerir şekilde ve Ek-16/B’de yer alan formata uygun olarak onaylanmış ihracatçı tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.
(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Karar’ın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyannamesine eklenir.
(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip kişiler sorumludur.
Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin sonradan düzenlenmesi
MADDE 57 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, Karar’ın 12 ila 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçevesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen dolaşım belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat beyannamesine eklenir.
Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin ikinci nüsha olarak düzenlenmesi
MADDE 58 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce düzenlenen A.TR dolaşım belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Karar’ın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin askıya alınması
MADDE 59 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, statü belgesinin geçerlik süresi içinde, Karar hükümleri ile 54 ila 56 ncı madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde; söz konusu kişiler ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır, üçüncü seferde onaylanmış ihracatçı yetkileri altı ay süreyle askıya alınır.
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin geri alınması
MADDE 60 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetki numarasını A.TR dolaşım belgesi dışında herhangi bir belge düzenlemek için kullandığı tespit edilen statü belgesi sahibinin onaylanmış ihracatçı yetkisinin statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.
(2) 59 uncu madde uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize etme yetkisi askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip, statü belgesinin geçerlik süresi içinde Karar hükümleri ile 54 ila 56 ncı madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin anlaşılması halinde, onaylanmış ihracatçı yetkileri statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.
(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.
21 Mayıs 2014 de Resmi Gazete yayımlanan gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılana dair yönetmelik değişikliği ile 07/10/2009 tarihli ve 27369 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

“A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün yürürlükten kaldırılması:
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri 01/01/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 01/01/2017 tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en geç 01/01/2017 olacak şekilde kabul edilir.”

Yapılan güncelleme ile yeterli şartlar sağlansa bile 21 Mayıs 2014 tarihinden itibaren A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi artık verilmeyecek, bu tarihten önce belge sahibi olan firmaların da belgelerinin 01/01/2017 tarihi itibariyle hükümsüz olacağı bildirilmiştir. İki senede bir yenilenmek zorunda olan statü belgeleri, A ve B sınıfı için 2017 yılına kadar yenilenmeye devam edecektir. C sınıfı belge içinse eski sistemin aynen geçerli olduğu, yeni başvurular ve belge yenileme taleplerinin ayı şekilde devam edeceği belirtilmiştir.
Gümrük Yönetmeliğinde Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
Onaylanmış Kişi Statüsü
Onaylanmış kişi statüsü verilebilecek kişiler
MADDE 22  (1) Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere 23 ve 24 üncü maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik (Ek: RG-21/11/2013-28828 Mükerrer) ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde A, B veya C sınıfı onaylanmış kişi statüsü verilir.
(2) Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce onaylanmış kişi statüsü talep edilmesi durumunda 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen genel ve özel koşullar aranmaz.
Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar
MADDE 23 (2) – (1) Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerce,
a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal), hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık (yalan yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,
b) (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere,  her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde birini aşmaması,
c) (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki usulsüzlük cezasının ikiyüzelli katını aşan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının binde üçünü aşmaması,
ç) (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere,  her bir dönem içerisinde gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında (Değişik ibare:RG-31/3/2010-27538) Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması,
d) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması,
e) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması,
f) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması,
g) İhracatçılar için, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylanmış olması,
ğ) Dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olması,
h) (Değişik:RG-12/6/2012-28321) Firmanın mali yapısı incelenerek, yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı yıldan önceki iki yıl, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 72 nci maddesi uyarınca mali tabloların tamamlanamamış olması halinde başvuru yılından önceki ikinci ve üçüncü yıl esas alınmak suretiyle, Bakanlıkça belirlenecek formata uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması,
koşullarının tamamının sağlanması gerekir.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı beyannameye ilişkin düzenlenmiş birden fazla ceza kararı bir ceza kararı sayılır.
(3) Grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.
(4) Grup imalatçısı tarafından yapılan başvurularda 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının (a) bentlerinde belirtilen özel koşulun sağlanmasında ihracat tutarları göz önünde bulundurulan grup ihracatçısı ya da ihracatçıları tarafından birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların tamamının sağlanması gerekir.
(5) (Ek:RG-16/7/2011-27996) (1) (2) C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü başvurularında birinci fıkranın (ğ) bendinde sayılan koşul aranmaz.
(6) (Mülga: RG-21/11/2013-28828 Mükerrer)
(7) (Ek:RG-26/3/2011-27886) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında ceza kararına sebep teşkil eden ihlalin tarihi esas alınır. Başvurunun değerlendirilmesinde, (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.
(8) (Ek:RG-26/3/2011-27886) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında aynı gümrük idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.
(9) (Ek:RG-26/3/2011-27886) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında kesinleşmemiş ceza kararları dikkate alınmaz.
(10) (Ek:RG-16/7/2011-27996) (1)  Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.
(11) (Ek:RG-21/5/2014-29006) Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.
Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar
MADDE 24 –  (1) A sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki özel koşulları da sağlaması gerekir:
a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması:
1) (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari yirmi beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,
2) (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yüz milyon ABD doları tutarında olması.
b) (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az iki yüz elli işçi istihdam ediyor olması.
(2) B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki özel koşulları da sağlaması gerekir:
a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması:
1) (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,
2) (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması.
b) (Değişik ibare:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması.
(3) C sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki özel koşulları da sağlaması gerekir:
a) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) (1)  Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması:
1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,
2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması,
3) (Mülga: RG-21/11/2013-28828 Mükerrer)
b) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az on beş işçi istihdam ediyor olması.
(4) Dış ticaret sermaye şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılması durumunda, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarlarından dış ticaret sermaye şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarları da imalatçı kişinin ihracatı olarak kabul edilir ve imalatçı kişinin başvurusunda dikkate alınır.
(5) Dış ticaret sermaye şirketleri için birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan özel koşullar aranmaz.
(6) Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların (b) bentlerinde belirtilen özel koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların (b) bendinde yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.
(7) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibinin, devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda yeni kurulan ya da onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmayı devralan tüzel kişiliğin onaylanmış kişi statü belgesi talebinin bu madde uyarınca özel koşullar açısından değerlendirilmesinde talep halinde tüzel kişiliği sona eren firmanın dış ticaret performansı da dikkate alınır. Bu durumda tüzel kişiliği sona eren firmanın 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları da statü belgesi talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ile birlikte değerlendirilir.
(8) (Ek:RG-2/11/2011-28103) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından belge sahibi şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin onaylanmış kişi statü belgesi talebinin bu madde uyarınca özel koşullar açısından değerlendirilmesinde talep halinde belge sahibi firmanın dış ticaret performansı da dikkate alınır. Bu durumda belge sahibi firmanın 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları da statü belgesi talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ile birlikte değerlendirilir. Aynı maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen genel koşulun sağlanıp sağlanmadığının tevsikinde ise belge sahibi firmanın mali yapısı esas alınır.
Onaylanmış kişi statü belgesi ve kapsamı
MADDE 25 – (1) Onaylanmış kişi statüsü verilen gerçek ve tüzel kişilerce, gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla yararlanılır.
(2) Onaylanmış kişi statü belgesi almak için yapılacak başvuru, aranacak belgeler ve onaylanmış kişi statü belgesinin düzenlenme şekli, geçerlilik süresi, yenilenmesi ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.
(3) A, B veya C sınıfı onaylanmış kişi statüsü sahipleri tarafından, adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında yararlanılacak hak ve yetkiler ile söz konusu hak ve yetkilere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.
(4) Kendilerine A sınıfı onaylanmış kişi statüsü verilen kişiler, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsü sahiplerine tanınan hak ve yetkilerden; B sınıfı onaylanmış kişi statüsü verilen kişiler ise, C sınıfı onaylanmış kişi statü sahiplerine tanınan hak ve yetkilerden yararlanabilirler.
(5) Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerince Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde, gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı hareket edilmesi durumunda adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında yararlanılan hak ve yetkiler geri alınabilir veya askıya alınabilir.
(6) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda suç duyurusunda bulunulduğunun ve buna ilişkin olarak ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma sürecinin veya kovuşturma sürecinin devam ettiğinin öğrenilmesi halinde onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında yararlanılan hak ve yetkiler geri alınabilir veya askıya alınabilir.
(7) Beşinci ve altıncı fıkralar uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi kapsamı hak ve yetkilerin geri alınması ve askıya alınması işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.
Onaylanmış kişi statü belgesinin askıya alınması, geri alınması ve iptali
MADDE 26 – (1) Onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi içinde gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda söz konusu onaylanmış kişi statü belgesi, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar askıya alınır. Kişi, onaylanmış kişi statü belgesinin askıya alındığı tarihten itibaren bu belge kapsamındaki hak ve uygulamalardan yararlandırılmaz.
(2) Onaylanmış kişi statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem içinde 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin veya belgenin geçerlilik süresi içinde aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının öğrenilmesi ya da belge sahibince talep edilmesi halinde, onaylanmış kişi statü belgesi geri alınır.
(3) Adlarına onaylanmış kişi statü belgesi düzenlenen kamu kuruluşlarından 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulu kaybettiği öğrenilenlerin onaylanmış kişi statü belgesi geri alınır.
(4) Kişi, onaylanmış kişi statü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren bu belge kapsamındaki hak ve uygulamalardan yararlandırılmaz.
(5) Yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşılan onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilir. Onaylanmış kişi statü belgesinin iptal edildiği durumda, bu belge kapsamındaki yetki ve uygulamalar, onaylanmış kişi statü belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle geçersiz sayılır. Adına düzenlenmiş onaylanmış kişi statü belgesi bu fıkra uyarınca iptal edilmiş kişilere iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle onaylanmış kişi statüsü verilmez.
(6) Onaylanmış kişi statü belgesinin askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.

 

Onaylanmış Kişi Statüsü (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. – Genelge 2012/4)
Onaylanmış Kişi Statüsü (Gümrük Yön.Madde 22-26)
Bankalarca yapılan tahsilatlar (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. – Genelge 2012/8)

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111230M3-24.htm