YYS Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere verilen bir belgedir. Bu belge, işletmelerin gümrük işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne sahip bir işletme, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen belirli kriterleri karşıladığına ve güvenli bir işletme olduğuna dair kanıt sunar. Belge sahibi işletme, gümrük işlemleri için özel ayrıcalıklar elde eder ve gümrük işlemlerini hızlandırmak için öncelikli bir muamele görür.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne sahip işletmeler, gümrük işlemleri sırasında daha az kontrol ve denetimden geçerler. Bu sayede işletmeler, gümrük işlemlerini daha hızlı tamamlayarak maliyetlerini düşürebilirler. Ayrıca, belge sahibi işletmeler, uluslararası ticarette daha rekabetçi hale gelirler ve müşterilerine daha hızlı ve daha güvenli hizmet sunabilirler.

Ancak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne sahip olmak için belirli kriterleri karşılamak gerekmektedir ve belge sahibi işletmelerin düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, belge sahibi işletmeler, belirli yükümlülükleri yerine getirmek ve belirli standartları korumak zorundadırlar.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Nedir?

Bilindiği üzere, 11 Eylül 2001 sonrası, dış ticaret ve gümrük alanında güvenlik boyutu önem kazanmış ve arz zincirinin güvenliği kavramı ön plana çıkmıştır Bu açıdan bakıldığında hem güvenli hem de hızlı kargo taşımacılığının sağlanması zorunluluğu, ABD ve AB açısından Yetkilendirilmiş Yükümlü kavramını gündeme getirmiş, bu coğrafya ile ticaret yapan ülkeleri de rekabetin korunması ve hızlı teslimatın yapılması açısından benzer yapıya yöneltmeye sevk etmiştir.Bu çerçece içerisinde, Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük sahasının tamamında yaptığı gümrük işlemleri çerçevesinde güvene layık ekonomik operatör olarak tanımlanabilir.

“Ekonomik operatör ise; Mesleki faaliyetleri çerçevesinde Gümrük Mevzuatında belirtilen faaliyetlerle iştigal eden kişi” olarak tanımlanmaktadır

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü:

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar sağlayan uluslar arası bir statü olarak tanımlanmaktadır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Kolaylıklar

a- Basitleştirilmiş usullere ilişkin kolaylıklar:

 • İhracatta yerinde gümrükleme, İzinli gönderici(transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesilerinden sev edebilme),
 • Götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,
 • Teminatlı işlemlerde kısmi oranda teminat verebilme,
 • Odalara onay ve gümrük idarelerine vize işlemlerine gerek olmaksızıon A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,
 • Eşyanın kıymetine bağlı olmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme,
 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,
 • Eşya türüne sınırlama olmaksızın tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş
 • usulden(suplan işlem) yararlanabilme,
 • Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslimalabilme,
 • Konişmentosu ibraz edilmeyen petrol ve türevlerini konişmento ibrazından önce teslim alabilme,
 • Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerde faydalanabilme,

b- Emniyet ve güvenliğe ilişkin kolaylıklar:

 • Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,
 • İthalat ve ihracat gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce, fiziki muayene ve belge kontrolü olmadan işlem görebilme(mavi hat uygulaması),
 • Taşıt üstü işlemlerde mavi hattan yararlanabilme,
 • Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutabilme, Belge kontrolü veya muayene olması halinde, bu işlemlerin öncelikli olarak
 • Yapılabilmesi

Yasal Düzenleme;

Konuyla ilgili yasal düzenlemelere baktığımızda;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gerek DGÖ çerçevesindeki yükümlülükleri, gerekse AB ile gümrük birliği yükümlülükleri çerçevesinde, benzer düzenlemeler getirmek amacıyla 648/2005 sayılı Konsey Tüzüğü hükümlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na yansıtılması amacıyla “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 5911 sayılı Kanun” 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 10.Ocak 2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” de, yukarıda ana hatlarıyla belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali
ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Bu düzenlemelere yakından bakıldığında;

Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile Yönetmelikte belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır(Md.4). Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahipleri, aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, faydalanabilirler;

a) Eksik beyan usulü,
b) Kısmi teminat uygulaması.

Bunun yanında, Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahipleri, talep etmeleri ve o uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları da sağlamaları halinde, aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanabilirler;

a) Götürü teminat uygulaması,
b) Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında;

1) İhracatta yerinde gümrükleme izni,
2) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş
Tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,

3) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli
ticarette,Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

c) İzinli gönderici yetkisi.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, yukarıda belirtilen basitleştirmelerin yanında, aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir;

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,
b) Mavi hat uygulaması,
c) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,
ç) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması. Burada önemle belirtilmesi gereken husus, yukarıda belirtilen hak ve uygulamalardan bizzat adına sertifika düzenlenen gerçek ve tüzel kişilerin yalnızca sertifikanın geçerli olduğu sürece yararlanabileceğidir. Diğer bir ifade ile belirtilen yetkiler başka kişilere kullandırılamaz.(Md.4)

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu için;

– Güvenilirlik koşulunun,
– Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun,
– Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmışolmasının,
– Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun, kabul edilmesi gerekir(Md;5,6,7,8) Başvuru sırasında, Yönetmeliğin Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun yanı sıra 10 uncu maddede belirtilen belgeler de ibraz edilir.Usulune uygun olarak yapılan başvurular üzerine, Ek-8’de yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ilgili bölge müdürlüğü tarafından düzenlenir(Md.15) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hale gelir ve süresiz olarak geçerlidir.(Yönetmeliğin 94 ilâ 96 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla)(Md.16) Yönetmelikle, yukarıda maddeler itibariyle sıralandırmış olduğumuz Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamındaki İzin, Uygulama ve Kolaylaştırmalar da detaylı olarak düzenlenmiş
bulunmaktadır.

Bu düzenlemelere göre;

Eksik Beyan Usulü

Sertifika sahibi kişilerce, Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan belgelerin bir ya da daha fazlasıbeyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilir.

a) Fatura.
b) A.TR Dolaşım Belgesi.
c) Menşe ispat belgeleri.
ç) Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi.
d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken
işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu(Md.19) Eksik belge veya belgeler, ek süreler dâhil süresi içinde, Yönetmeliğin Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu ile birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne sunulur(Md.24

Kısmi Teminat Uygulaması

Kısmı Teminat Uygulaması’ndan yararlanabilecek uygulamaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

– Gümrük antrepo,
– gümrük kontrolü altında işleme,
– geçici ithalat,

rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.(Dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiş teminat uygulamaları hükümleri saklı olmak kaydıyla)(Md.27) Belirtilmiş olan uygulamadan, gümrük vergileri ve sair vergilerin gümrük mevzuatı dışında, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Yönetmelikte düzenlenen kısmi teminat uygulamasının kapsamı dışında bırakılmış olması durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak teminatlar için kısmi teminat uygulamasından yararlanılmaz(Md.28)

Götürü Teminat Uygulaması

Götürü teminat uygulaması, eşyanın gümrük vergileri ve sair vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade etmektedir.(Md.32)

Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithali ile ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler ve ilgili diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir(Md.33).

Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır(Md.38) Sertifika sahibinin götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi geri alınabilir.(Md.43

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Yönetmeliğin 44 üncü maddesine göre, Onaylanmış ihracatçı yetkisi aşağıdaki uygulamaları kapsamaktadır;

a) İhracatta yerinde gümrükleme izni,
b) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından
düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme zorunluluğu olmaksızın
düzenleyebilme izni,
c) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni.

Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi, Düzenleme ve Vize Etme İzni Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni Yetkilendirilmiş

yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az elli adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni verilebilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi, A.TR Dolaşım Belgesini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenleyebilir. Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-13/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarası verilir(Md.60)

Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni Sertifika sahibi kişilerin başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı eşyanın (aynı dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın) en az elli adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilebilir. Fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilmiş sertifika sahiplerine Yönetmeliğin 14 No’lu ekinde yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarası verilir(Md.67)

İzinli Gönderici Yetkisi

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları halinde eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.
b) Gümrük idaresinden kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası almış olmak.
c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak(Md. 72)

Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişilere aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni verilebilir.

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı.
b) Mavi hat uygulaması.
c) Beyannamelerin belge kontrolüne tabi tutulması halinde, kontrollerin öncelikle yapılması.
ç) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde, muayenenin öncelikle yapılması.(Md.87)

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülükleri

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi, Sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşullardan herhangi birinde değişiklik ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan değişikliği, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur. Sertifika sahibi, ayrıca, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak gümrük idaresi tarafından yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamakla da yükümlüdür(Md.93)

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması

Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir. Söz konusu durumun gümrük idaresince tespit edilmesi ya da kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde askıya alma derhal uygulanır.

Sertifika sahibi, otuz günlük süre içinde düzeltmezse veya re’sen uygulandığı durumlarda, ilgili bölge müdürlüğü yükümlünün durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü otuz gün için askıya alır ve durumu ilgili yükümlüye bildirir. Bu süre, sertifika sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla ilgili bölge müdürlüğünce otuz gün süreyle uzatılabilir.

Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan kesinleşmiş herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda sertifika, söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar askıya alınır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca askıya alınması durumunda, askıya alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de askıya alınır.

Askıya alma işlemi, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemeyecektir(Md94) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri alınması

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri alınması

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından;

a) Yönetmelikte belirtilmiş bulunan süre sonunda, sertifika için aranan ve kaybedilmiş olan koşullardan herhangi birinin tekrar sağlanamamış olması halinde bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar,

b) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının ilgili kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar,

c) Yönetmeliğin 98 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 6 aylık süre sonunda,aynı fıkrada belirtilen koşulların karşılanmaması halinde bu koşullar karşılanıncaya kadar,geri alınabilir(Md.95)

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptali

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir.

a) Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması.

c) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, Yönetmeliğin 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 67 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 72 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 56 ncı maddenin birinci fıkrası ile 83 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin sertifika sahibi tarafından başkası adına kullanılması veya kullanılmasına izin verilmiş olması.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının, yukarıda belirtilen nedenlerle iptal edilmesi durumunda, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de iptal edilir.(Md.96)

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahiplerinin durumu

Halen OKSB sahibi bulunan kişilerden, Yönetmelik hükümleri gereği adlarına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiş olanlarının sahip bulundukları OKSB geri alınacaktır ve bu kişiler sertifikanın geçerliliği süresince OKSB başvurusunda bulunamayacaklardır.

Ancak, bu kişilerin, Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerinde, basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin gümrük işlemleri Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) ve Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7)Tebliğlere göre sonuçlandırılır.

Yukarıda belirtildiği üzere, onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin askıya alma ve geri alma kararları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarında da dikkate alınacaktır. Bu durumda, onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi sonu, söz konusu belgenin başlangıç tarihinin iki yıl sonrası olarak esas alınacaktır.

Bununla birlikte, onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin tespit edilmiş ihlaller, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarının askıya alınmasına ilişkin ihlal sayısı hesaplamalarında dikkate alınmaz.

Bu arada, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 68 inci maddesi uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilmiş kişiler ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7) (Uluslararası Anlaşmalar)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisi iptal edilen kişilerin iptal kararının başlangıç tarihini takip eden üç yıl içerisinde yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları reddedilecektir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulması sırasında onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında götürü teminat yetkisinin mevcut olması ve başvuru sahibi tarafından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat yetkisinden faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanmış kişi statü belgesi kapsamındaki götürü teminat yetkisi sertifika kapsamına dâhil edilecektir (Madde 100).

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN;

A- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu

Güvenirlik Koşulunun yerine getirilmesi için aşağıdaki koşulların tamamın sağlanmış olduğunun yapılacak ön önceleme neticesinde gümrük idaresince tevsik edilmiş olması gerekir.
1-
a-Yönetim Kurulu Üyeleri
b-Sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler
c-Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinde temsil yetkisine haiz çalışanların

 • Devletin Güvenliğine karşı şuçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar
 • Casusluk, uluslar arası suçlar
 • Zimmet,irtikap,rüşvet,güveni kötüye kullanma, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,hileli iflas ,yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından;
 • 765 Sayılı Türk Ceza kanunu
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun vergi kaçakçılığı veya kaçakçılığına teşebbüs suçlarından
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • Mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanuna,
 • Mülga 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa,
 • 3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulmaması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa,
 • 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa
 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa,
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanuna,
 • 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna
 • 298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması

2- Varsa Sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu;

 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Sermayesinin yüzde onunda fazlasına sahip gerçek kişiler
 • Gümrük ve Dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Sayılan Uluslar arası suçlar
 • Devletin Güvenliğine karşı suçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Devlet Sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • Zimmet,irtikap,rüşvet,güveni kötüye kullanma, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,hileli iflas ,yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından,gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçlarından, petrol kaçakçılığı suçlarından, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümlerine muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

3- Başvurunun kayda alındığı günden geriye dönük üç yıl içerisinde; on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanun’un 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca kanun’un 241.inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının beşten fazla olmak koşuluyla her bir dönemde işlem görmüş ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde birini aşmaması

4- Başvurunun kayda alındığı günden geriye dönük üç yıl içerisinde; on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanun’un 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca kanun’un 241.inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmişbeş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yina aynı tutardaki usulsüzlük cezasının iki yüz elli katını aşan 15.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 51. İnci maddesi ve 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 16.ıncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dönem de işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının binde ikinisi aşmaması,

5- Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması.
6- Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması.
7- Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması.
8- İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı beyannameye ilişkin düzenlenmiş birden fazla ceza kararı bir ceza kararı sayılır.
(3) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında aynı gümrük idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.
(4) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında kesinleşmemiş ceza kararları dikkate alınmaz.
(5) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ceza kararının düzenlendiği tarih esas alınır. Başvurunun değerlendirilmesinde, başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.
(6) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.
(7) Birinci fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.

B- izlenebilir olması koşulu

(1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.
a) Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak.
b) Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde gösterilmesini ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak.
c) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak erişebilmesine olanak sağlamak.
ç) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamak.
d) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik kayıt sistemine (stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak.
e) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine imkân veren, eşya akışının idaresi için uygun, belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütülmesini sağlayan ve iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına sahip olmak.
f) Eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve
1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya
2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.
g) Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya çıktığında veya sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini bilgilendirmek.
ğ) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulacak şekilde, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş yıl süreyle ilgili belgeleri saklamak.
h) Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş planlamasına sahip olmak.
ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak.

C- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak mali yeterlilik koşulu

(1) Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir. Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısı, yeminli mali müşavir tarafından mevcut veriler incelenerek rapora bağlanır.
(2) Birinci fıkranın uygulanmasında Ocak ilâ Mart ayları içerisinde yapılacak başvurularda bir önceki yıla ilişkin mali tabloların tamamlanamamış olması halinde, yeminli mali müşavir tarafından yapılacak incelemede başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl esas alınır.
(3) Bu maddenin uygulanmasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri de göz önüne alındığında, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunmasını ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olmasını ifade eder.
(4) Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısının yeterli olup olmadığının birinci fıkrada belirtilen raporda yer alan veriler üzerinden ve gerekirse Genel Müdürlükçe uygun görülecek ilave incelemeler sonucunda ayrıca tevsik edilmesi gerekir.

D- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak emniyet ve güvenlik koşulu

(1) Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.
a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış olmak.
b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak.
c) Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek tedbirler ile yükleme ve depolama alanlarında serbest dolaşımda olan ve olmayan eşyanın ayırt edilebilmesini sağlayacak tedbirleri almış olmak.
ç) Eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım ile uygun bir ortam sağlamış ve eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak.
d) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışını oluşturmuş olmak.
e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun emniyet ve güvenlik tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemleri almış olmak.
f) Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor ve firmada çalışanlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri alıyor olmak.
g) İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim programlarına aktif olarak katılımını sağlamak.

Başvuru için aranacak belgeler

1. Başvuru sırasında Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun yanı sıra aşağıdaki belgeler de ibraz edilir.

a) Ek-2’de yer alan soru formu.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmî kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlardan Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış olduklarına dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3’de yer alan örneğe uygun beyan formu asılları.

c) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak; başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun e-borcu yoktur uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen barkod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi ya da Ek-4’te yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı veya borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

ç) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

d) Son üç yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-5’de yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği.

e)Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001ve ISO 27001sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği.

(2) Başvuru sahibinin üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunuyor olması halinde, birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen raporun yerine başvuru tarihi itibariyle mevcut olan veriler esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından mümkünse karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-5’de yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği ibraz edilir.
(3) Başvuru formu, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden imza yetkisini haiz gerçek kişi/kişiler tarafından imzalanır.
(4) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.
(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.
(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.
(7) Resmî dairelerce yapılan başvurularda yalnızca başvuru formu, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvurularda ise başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır.

Başvuru yeri

(1) Başvurular şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.
(2) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formu için Tıklayınız…